Algemene voorwaarden bedrijven

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst van ServiceRight Elektronica en het gebruik van de Dienst en de Website door u, het een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Deze Algemene Voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en ServiceRight Elektronica. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden maakt u deel uit het van de gecertificeerde partners van ServiceRight Elektronica, hetgeen voor u rechten en verplichtingen met zich meebrengt. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden kunt u downloaden en printen.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

• Aanvraag: de aanvraag van Gebruiker via de Website, inhoudende het verzoek aan Bedrijf tot het uitbrengen van een Offerte;
• Acceptatietermijn: het in de Offerte aangegeven uiterste moment dat de Gebruiker de Offerte in Opdracht kan geven;
• Account: de persoonlijke en afgeschermde omgeving van het Bedrijf binnen de Website waartoe het Bedrijf door middel van zijn Inloggegevens toegang kan verkrijgen en alwaar hij zijn bedrijfsgegevens kan aanpassen en op Aanvragen kan reageren alsmede de status van Opdrachten kan inzien en aanpassen;
• Dienst: de dienst die ServiceRight Elektronica aan het Bedrijf verleent, zoals omschreven in artikel 3;
• Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere diensten wenst te laten uitvoeren en hiertoe een Aanvraag plaatst op de Website teneinde een Opdracht met Bedrijf overeen te komen;
 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van ServiceRight Elektronica;
• Inloggegevens: een combinatie van de door ServiceRight Elektronica voor een Bedrijf gegenereerde Bedrijfscode en een door Bedrijf aangemaakt wachtwoord waarmee het Bedrijf toegang verkrijgt tot zijn Account;
• Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
• Bedrijf: het Bedrijf, die voldoet aan de kwaliteitseisen zoals door ServiceRight Elektronica gesteld en die derhalve is aangesloten bij het Netwerk van ServiceRight Elektronica en gebruik kan maken van de Dienst van ServiceRight Elektronica;
 Netwerk: het netwerk van Bedrijfs van ServiceRight Elektronica die voldoen aan de door ServiceRight Elektronica gestelde eisen, welke Bedrijfs gebruik kunnen maken van die Dienst en aan welke Bedrijfs derhalve een Aanvraag verzonden kan worden;
 Offerte: een aanbod van een Bedrijf voor het uitvoeren van Werk op basis van een Aanvraag, waarbij onder andere de prijs en overige specificaties worden vermeld en welke Offerte digitaal wordt verzonden aan ServiceRight Elektronica;
• Opdracht: de overeenkomst die tot stand komt tussen het Bedrijf en de Gebruiker na acceptatie van de Offerte door Gebruiker, ter uitvoering van het Werk of een verkoop van een nieuw of tweedehands voertuig;
 Privacy Statement: het privacy statement van ServiceRight Elektronica, beschikbaar op serviceright-Elektronica.nl/privacybeleid;
• ServiceRight Elektronica: de besloten vennootschap ServiceRight B.V., kantoorhoudende te (1327 AA) Almere, aan de Veluwezoom 7 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67440932;
• Website: de website van ServiceRight Elektronica, bereikbaar via serviceright-Elektronica.nl alsmede alle onderliggende pagina’s;
• Werk: de dienst die door Bedrijf ten behoeve van de Gebruiker wordt verleend – te weten het onderhoud – zoals tussen Bedrijf en Gebruiker overeengekomen in de Opdracht;

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst en de Website door het Bedrijf, alle rechtshandelingen van en overeenkomsten tussen ServiceRight Elektronica en Bedrijf. Op het gebruik van de Dienst door Gebruiker zijn specifieke voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) van toepassing.

2.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden door Bedrijf zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Bedrijf en ServiceRight Elektronica zijn overeengekomen.

2.3 ServiceRight Elektronica is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn. Indien het Bedrijf de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert het Bedrijf daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien het Bedrijf niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om contact op te nemen met ServiceRight Elektronica, waarna het Bedrijf geen onderdeel meer zal uitmaken van het Netwerk en geen gebruik meer kan maken van de Dienst.

ARTIKEL 3. DE DIENST

3.1 De Dienst van ServiceRight Elektronica bestaat uit het beschikbaar stellen van de Website waarop Gebruiker en Bedrijf met elkaar in contact kunnen komen ten einde het verrichten van Werk door Bedrijf ten behoeve van Gebruiker. ServiceRight Elektronica heeft daarbij slechts een faciliterende rol middels het verzenden van Aanvragen en Offertes. ServiceRight Elektronica wordt nooit partij bij enige overeenkomst tussen de Gebruiker en het Bedrijf en kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van een Bedrijf, Gebruiker en/of derde door middel van of in verband met de Dienst, de Website of anderszins.

3.2 Indien Bedrijf wordt toegelaten tot het Netwerk van ServiceRight Elektronica, verkrijgt hij Inloggegevens, waarmee hij toegang kan verkrijgen tot zijn Account en Aanvragen kan inzien, alsmede Offertes kan (laten) verzenden en de status van Opdrachten kan bekijken.
het Bedrijf is enkel gerechtigd gebruik te maken van de Dienst indien hij deel uitmaakt van het Netwerk. ServiceRight Elektronica stelt, geheel ter eigen discretie, de kwaliteitseisen op waaraan een Bedrijf dient te voldoen om toe te kunnen treden tot het Netwerk. ServiceRight Elektronica is te allen tijde gerechtigd deze kwaliteitseisen te wijzigen en zij mag toetreding van een Bedrijf tot het Netwerk zonder opgaaf van redenen weigeren. Indien het Bedrijf niet langer aan één van de door ServiceRight Elektronica geformuleerde kwaliteitseisen voldoet, is ServiceRight Elektronica gerechtigd het Bedrijf direct uit het Netwerk te verwijderen en zijn Account te blokkeren.

3.3 ServiceRight Elektronica spant zich in de Dienst met zorg en op professionele wijze te verlenen. De Dienst wordt door ServiceRight Elektronica uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. ServiceRight Elektronica is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens het Bedrijf, (de inhoud van) haar Dienst, het Account van het Bedrijf en/of de Website aan te passen en/of te beëindigen.

3.4 het Bedrijf aanvaardt dat de Website en de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op de Website en/of Dienst op het moment van gebruik (op “as is” basis). ServiceRight Elektronica sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit.

3.5 In ieder geval – maar hiertoe niet beperkt – doet ServiceRight Elektronica geen garanties, toezeggingen en/of vrijwaringen:
a. ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit, juistheid en geschiktheid voor een bepaald doel van de Dienst, de Website en de daarop geplaatste informatie, tenzij expliciet anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden;
b. dat de informatie op de Website en in de verzonden Aanvragen juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig zijn;
c. dat de Website (i) ononderbroken zal werken, (ii) vrij zal zijn van virussen, Trojaanse paarden en andere fouten en/of gebreken, en/of (iii) dat eventuele gebreken aan de Dienst of Website zullen worden verholpen;
d. dat Bedrijf, Gebruiker en/of andere bezoekers van de Website zich zullen houden aan de voor hun toepasselijke Algemene Voorwaarden of gebruiksvoorwaarden, danwel niet onrechtmatig zullen handelen;
e. dat Bedrijf door middel van het gebruik van de Dienst zal slagen een Opdracht met een Gebruiker overeen te komen.
ServiceRight Elektronica aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid ten aanzien van het bovenstaande.

ARTIKEL 4. HET ACCOUNT

4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient een Bedrijf met zijn verkregen Inloggegevens in te loggen. Inloggegevens worden door ServiceRight Elektronica aan het Bedrijf verstrekt, nadat het Bedrijf is toegelaten tot het Netwerk van ServiceRight Elektronica.

4.2 Slechts het Bedrijf zelf is gerechtigd om met zijn Inloggegevens toegang de verkrijgen tot zijn Account en hij mag deze Inloggegevens niet delen met derden. het Bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn Inloggegevens.

4.3 De door ServiceRight Elektronica verstrekte Inloggegevens kunnen door een het Bedrijf worden gewijzigd. Het wijzigen van Inloggegevens is voor eigen risico van het Bedrijf.

4.4 het Bedrijf is uitsluitend verantwoordelijk voor de Inloggegevens en alle handelingen die via de betreffende Inloggegevens met het Account worden verricht. ServiceRight Elektronica mag ervan uitgaan dat het Bedrijf daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de Inloggegevens. ServiceRight Elektronica is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de Inloggegevens.

4.5 Zodra het Bedrijf weet of reden heeft te vermoeden dat zijn Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient het Bedrijf ServiceRight Elektronica daarvan onverwijld op de hoogte te stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens. het Bedrijf vrijwaart ServiceRight Elektronica van claims van derden die het gevolg zijn van of verband houden met het gebruik van aan het Bedrijf verstrekte Inloggegevens.

ARTIKEL 5. AANVRAAG, OFFERTE EN OPDRACHT

5.1 Indien een Gebruiker een Aanvraag indient waarvoor het Bedrijf in aanmerking komt, zal ServiceRight Elektronica daarvan per e-mail een melding aan het Bedrijf verzenden. Een dergelijke Aanvraag geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Door in te loggen op zijn Account kan het Bedrijf de voor hem geschikte Aanvragen inzien en op basis daarvan een Offerte uitbrengen, welke door ServiceRight Elektronica op een door haar te bepalen wijze (digitaal) aan de Gebruiker beschikbaar kan worden gesteld.

5.2 ServiceRight Elektronica is niet aansprakelijk voor de inhoud van een Offerte en is nooit verplicht een door Bedrijf opgestelde Offerte daadwerkelijk aan een Gebruiker door te sturen, bijvoorbeeld indien ServiceRight Elektronica twijfelt of het Bedrijf het Werk daadwerkelijk (naar de kwaliteitsstandaarden van ServiceRight Elektronica) kan uitvoeren.

5.3 Een Offerte bevat ten minste de volledige bedrijfsinformatie en overige gegevens betreffende het Bedrijf die heeft aangegeven het Werk te kunnen verrichten, de specificaties van het te verrichten Werk, de kosten voor de Gebruiker, de verwachte levertijd en de Acceptatietermijn.

5.4 het Bedrijf is verplicht het Werk te verrichten tegen de in de Aanvraag vermelde prijs en de in de Offerte vernoemde prijs mag daar derhalve niet van afwijken.

5.5 het Bedrijf is er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van een Account en het verzenden van een Offerte heeft ingevoerd correct, volledig en actueel is. het Bedrijf erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor de werking van de Dienst.

5.6 Bedrijf vrijwaart ServiceRight Elektronica volledig van iedere vordering van een Gebruiker die is gebaseerd op het uitbrengen van een onjuiste of incomplete Offerte door het Bedrijf.

5.7 Gedurende de in de Offerte vermelde Acceptatietermijn kan Gebruiker de Offerte in Opdracht geven. De Offerte komt te vervallen na het verlopen van de Acceptatietermijn.

5.8 De Opdracht komt tot stand op het moment dat Gebruiker de Offerte tegen de in deze Offerte genoemde voorwaarden accepteert. De acceptatie (“aanvaarding”) door Gebruiker geschiedt door het klikken op een link die in de Offerte aan de Gebruiker is toegezonden. De link ter acceptatie blijft tot het einde van de Acceptatietermijn actief.

5.9 De Opdracht komt uitsluitend tot stand tussen het Bedrijf en de Gebruiker, ServiceRight Elektronica is op geen enkele wijze betrokken bij de (betaling door Gebruiker van de) Opdracht en/of de uitvoering daarvan.

5.10 Indien het Bedrijf, tenzij niet verhinderd door overmacht, de aanvaarde Opdracht niet uitvoert heeft ServiceRight Elektronica het recht handelingskosten a €7,44 excl. BTW in rekening te brengen.

5.11 Na het uitvoeren van de Opdracht verplicht het Bedrijf zich de Opdracht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de uitvoerdatum van de Opdracht, af te ronden via de website.

5.12 Indien het Bedrijf niet tijdig aan zijn verplichting tot afronden van de Opdracht, zoals vermeld in artikel 5.11, voldoet, zal ServiceRight Elektronica het Bedrijf hiervan per e-mail op de hoogte stellen en een laatste mogelijkheid bieden alsnog aan deze verplichting te voldoen. ServiceRight Elektronica is na het versturen van deze herinnering gerechtigd de Opdracht automatisch af te ronden en de aan de Opdracht gekoppelde provisie bij het Bedrijf in rekening te brengen.

ARTIKEL 6. PRIVACY

6.1 Bij het aanmaken van een Account, alsmede bij het bezoeken van de Website en de uitvoering van de Dienst, kan het Bedrijf (persoons)gegevens aan ServiceRight Elektronica verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van ServiceRight Elektronica en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt. Het Privacy Statement van ServiceRight Elektronica kunt u hier inzien op serviceright-Elektronica.nl/privacybeleid.

6.2 Door een Offerte op te stellen, een Opdracht tot stand te doen komen en/of het Werk uit te voeren, verwerkt het Bedrijf (persoons-)gegevens van de Gebruiker. het Bedrijf garandeert dat hij deze (persoons)gegevens uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. het Bedrijf is verantwoordelijk voor iedere verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker en zal daarbij de relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht nemen.

6.3 het Bedrijf vrijwaart ServiceRight Elektronica van iedere vordering van een Gebruiker en/of een derde met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door het Bedrijf.

ARTIKEL 7. BETALING

7.1 Indien een bedrijf wordt toegelaten tot het netwerk van ServiceRight Elektronica, is hij daarvoor een jaarlijkse vergoeding van €250,- exclusief BTW en eventuele kortingen verschuldigd. De service gaat in zodra de eerste betaling is verwerkt. Deze vergoeding zal ServiceRight Elektronica steeds aan het begin van ieder kalenderjaar (vanaf de datum van betaling) dat het bedrijf deel uitmaakt van het netwerk aan het bedrijf in rekening brengen.

7.2 Indien de Gebruiker een Offerte accepteert en het Bedrijf een Opdracht met een Gebruiker aangaat, is het Bedrijf gehouden een bedrag ter hoogte van 8,5% van de waarde van de Opdracht als provisie aan ServiceRight Elektronica te voldoen.

7.3 De in de vorige artikelleden bedoelde vergoedingen dient het Bedrijf zo snel mogelijk na het aangaan van de Opdracht, doch uiterlijk 14 dagen daarna, aan ServiceRight Elektronica te voldoen op het door ServiceRight Elektronica medegedeelde rekeningnummer, tenzij een andere betalingswijze door ServiceRight Elektronica is vastgesteld. De vergoeding die door het Bedrijf is verschuldigd wordt bepaald op basis van de totale waarde van de Opdracht inclusief BTW.

7.4 De door het Bedrijf aan ServiceRight Elektronica verschuldigde vergoeding per Opdracht wordt op het Account van het Bedrijf getoond. De gegevens van ServiceRight Elektronica zijn in de vaststelling van deze vergoeding leidend, behoudens tegenbewijs van het Bedrijf.

7.5 Indien ServiceRight Elektronica er, op welke wijze dan ook, achter komt dat het Bedrijf een lager bedrag dan 8,5% van de totale waarde van de aan de Gebruiker verleende diensten aan ServiceRight Elektronica heeft voldaan, zal ServiceRight Elektronica het Bedrijf onverwijld uit het Netwerk van ServiceRight Elektronica verwijderen, onder voorbehoud van haar rechtsmiddelen.

7.6 Het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen van de Gebruiker welke uit een Opdracht voortvloeit, geldt niet als opschortende voorwaarde voor de verplichting van het Bedrijf als neergelegd in artikel 7.1.

7.7 ServiceRight Elektronica is, op een door haar te bepalen wijze, gerechtigd om op ieder gewenst moment een interne audit bij het Bedrijf te verrichten om vast te stellen of het Bedrijf aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan en of daadwerkelijk de gehele waarde van de via ServiceRight Elektronica verkregen Opdrachten bij ServiceRight Elektronica bekend is. Indien de uitkomst van deze audit voor het Bedrijf negatief is, zal ServiceRight Elektronica een nadere factuur voor het openstaande bedrag aan Bedrijf doen toekomen, alsmede het Bedrijf uit het Netwerk verwijderen.

7.8 Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de uitstaande vergoedingen te voldoen, kan ServiceRight Elektronica de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door ServiceRight Elektronica gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van Bedrijf. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het openstaande bedrag met een minimum van €250,- excl. BTW.

7.9 Klachten met betrekking tot facturen en/of de Diensten schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

7.10 Door Bedrijf verrichte betalingen worden geacht betrekking te hebben op de oudste openstaande factuur, zelfs als Bedrijf aangeeft de intentie te hebben om een latere factuur te willen voldoen.

ARTIKEL 8. DUUR EN BEËINDIGING

8.1 Totdat het bedrijf zijn lidmaatschap opzegt, wordt het account na het eerste jaar, in overleg met de beslissingsbevoegde van het bedrijf, elk jaar uiterlijk op de verlengingsdatum verlengd. Verlengingstarieven zijn aan wijzigingen onderhevig, maar hierover wordt altijd van tevoren bericht. Het bedrijf is te allen tijde gerechtigd om zijn gebruik van de dienst te staken en zijn account te (laten) verwijderen.
het bedrijf is dientengevolge niet meer in staat gebruik te maken van de dienst en zal geen onderdeel meer uitmaken van het netwerk.

8.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die ServiceRight Elektronica ten dienste staan, is ServiceRight Elektronica te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om (de toegang tot) het Account van het bedrijf tijdelijk of blijvend te beperken of te beëindigen en/of het bedrijf uit het netwerk te verwijderen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
(i) de gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
(ii) ServiceRight Elektronica van mening is dat het handelen van een Bedrijf schade of aansprakelijkheid aan de Gebruiker, aan andere Bedrijfs of aan ServiceRight Elektronica kan toebrengen. ServiceRight Elektronica zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

8.3 Het verwijderen van het Account van het Bedrijf en/of de verwijdering van het Bedrijf uit het Netwerk laat eventuele betalingsverplichtingen van het Bedrijf onverlet.

8.4 Indien het Bedrijf binnen 14 dagen herziet van de overeenkomst is ServiceRight Elektronica gerechtigd handelingskosten á €29,50 (excl. BTW) in rekening te brengen.

ARTIKEL 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Dienst, alsmede die via de Website toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van Offertes, berusten bij ServiceRight Elektronica en/of haar licentiegevers.

9.2 Ten aanzien van de door het Bedrijf via de Website ingediende Offerte en andere informatie over het Bedrijf, verstrekt het Bedrijf aan ServiceRight Elektronica een kosteloze, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze Offerte en overige informatie te gebruiken, voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.

9.3 Het is het Bedrijf uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie en overige materialen die via de Dienst of de Website toegankelijk worden gemaakt, waaronder mede begrepen Aanvragen, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineeren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij ServiceRight Elektronica of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

9.4 Het is het Bedrijf niet toegestaan om, op welke manier dan ook, kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

9.5 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan het Bedrijf over te dragen. het Bedrijf zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van ServiceRight Elektronica zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object ten aanzien waarvan ServiceRight Elektronica Intellectuele Eigendomsrechten bezit.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 ServiceRight Elektronica is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst en/of het beschikbaar stellen van de Website, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

10.2 Indien ServiceRight Elektronica aansprakelijk is jegens Bedrijf voor schade uit welke hoofde dan ook, is ServiceRight Elektronica uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het Bedrijf lijdt als gevolg van een aan ServiceRight Elektronica toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, uit hoofde van onrechtmatige daad of anderszins. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan €250,- bedragen.

10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. materiële schade aan zaken;
b. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht;
c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.

10.4 Iedere aansprakelijkheid van ServiceRight Elektronica voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

10.5 Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van ServiceRight Elektronica voor enige schade die het gevolg is van of voortvloeit uit (de uitvoering van) een Opdracht door Bedrijf.

10.6 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van ServiceRight Elektronica zelf en/of haar leidinggevenden.

10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Bedrijf de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ServiceRight Elektronica meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ServiceRight Elektronica vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

ARTIKEL 11. GARANTIES EN VRIJWARINGEN

11.1 het Bedrijf garandeert te allen tijde het te uit te voeren Werk voldoende te verzekeren alvorens het te uitvoeren, opdat de Gebruiker eventuele schade met betrekking tot het uitgevoerde Werk via de verzekering van het Bedrijf kan verhalen. Indien het Bedrijf het Werk onverzekerd uitvoert, is eventuele schade aan het Werk voor eigen rekening en risico.

11.2 het Bedrijf garandeert zijn Werk altijd te verrichten volgens de minimale standaarden die gelden voor een professionele dienstverlener. het Bedrijf garandeert daarbij te allen tijde te voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

11.3 het Bedrijf garandeert in zijn Offerte nooit een hoger bedrag te rekenen voor het te verrichten Werk dan het bedrag dat in de door Gebruiker verstuurde Aanvraag is vermeld. het Bedrijf garandeert daarnaast nooit additionele kosten en/of overige bedrijfs- of administratiekosten te rekenen indien anders met de Gebruiker overeengekomen.

11.4 het Bedrijf garandeert dat hij slechts gebruik maakt van de Dienst indien hij aan de eisen als genoemd in artikel 3.3 voldoet. Indien het Bedrijf niet aan de eisen voor toelating tot het Netwerk voldoet, zal hij daarvan onverwijld mededeling doen aan ServiceRight Elektronica, met daarbij de maatregelen die het Bedrijf zal treffen om aan de eisen van artikel 3.3 te voldoen. Indien ServiceRight Elektronica deze maatregelen niet voldoende acht om onderdeel van het Netwerk uit te mogen maken, zal het Bedrijf direct uit het Netwerk worden verwijderd en zijn recht op gebruik van de Dienst verliezen.

11.5 het Bedrijf vrijwaart ServiceRight Elektronica van iedere vordering van een Gebruiker en/of derde in verband met het gebruik van de Dienst, het uitvoeren van een Opdracht en het verrichten van Werk door het Bedrijf.

ARTIKEL 12. VARIA

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen het Bedrijf en ServiceRight Elektronica ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Midden-Nederland.

12.2 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. ServiceRight Elektronica zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

12.3 het Bedrijf is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden aan een derde over te dragen. ServiceRight Elektronica mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal het Bedrijf daarvan op de hoogte stellen. Indien het Bedrijf deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan het Bedrijf het gebruik van de Dienst staken en zijn Account (laten) verwijderen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.

Oke